card

ОЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ:

Oйн тогтвортой менежмент гэдэг нь Ойн нөөц, чанар, ирээдүйн бүтээмжийг бууруулахгүйгээр, экологи ба нийгэм эдийн засгийн хүрээнд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүйгээр мод болон дагалт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үргэлжлүүлэн урт хугацаанд үйлдвэрлэл явуулахад чиглэгдсэн ойн аж ахуйн үйл ажиллагаа юм.

Дэлгэрэнгүй

Ойн магадлан итгэмжлэлийг Монгол улсад нэвтрүүлэх нь

Ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ойн тогтвортой менежментийг сайжруулж магадлан итгэмжлэлийг хөгжүүлэх зорилго той

Дэлгэрэнгүй

Монголын Ойн Тогтвортой Менежментийн Зөвлөл TББ

Ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ойн тогтвортой менежментийг сайжруулж магадлан итгэмжлэлийг хөгжүүлэх зорилго бүхий төрийн бус байгууллага юм

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Байгаль Орчин Ногоон Хөгжлийн Яам , Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдал ба ойн гол экосистемүүд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь” хөтөлбөр нь 2012 оноос хэрэгжиж байна.

Цааш унших

Эрхэм зорилго

Ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, хамтын менежментийг бий болгох ойн магадлан итгэмжлэлийг хөгжүүлэхэд оршино.

Цааш унших

ҮА-ны гол зорилт

Монголын Ойн Тогтвортой Менежментийн Зөвлөл нь ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ойн тогтвортой менежментийг сайжруулж магадлан итгэмжлэлийг хөгжүүлэх зорилго бүхий төрийн бус байгууллага юм

Цааш унших