card

Магадлан итгэмжлэлд орох ААН байгууллага дор дурьсан баримт бичгийг бэлэн байлгах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

 1. ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь, хуулбар хувь-1ш
 2. Ойн мэргэжлийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлүүд эх хувь,   хуулбар хувь-1ш
 3. ААНБ-ын товч танилцуулга 1 хувь
 4. Захирлын болон ИТА-дын  товч танилцуулга, ажлын туршлага, мэргэжлийн ур чадвар
 5. Захирлын болон ИТА-дын диплом,түүний хуулбар хувь-1ш
 6. Мод бэлтгэгч нарын мэргэжлийн боловсролын үнэмлэх хуулбар-1хувь
 7. Нийт  ажиллагсадын НДД эх хувь, НДД болон тушаалтай хэсгийн хуулбар-1 хувь
 8. Ажилчдын давтан сургалт авсныг гэрчлэх баримт түүний хуулбар-1хувь
 9. Ажилчдын ХАБ-ийг авч гарын үсэн зурдаг дэвтэр
 10. Тухайн ААН байгууллагын машин тоног төхөөрөмжийн жагсаалт-1 хувь
 11. Машин тоног төхөөрмжийн гэрчилгээ түүний хуулбар-1хувь
 12. Бүх тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, ашиглалтын заавар
 13. ХАБ-тай холбоотой журам, зааврууд
 14. Ажилчдыг анхан шатны тусламж үзүүлэх сургалтанд хамруулсан баримт
 15. Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх заавар танилцуулга
 16. Ажилчдыг ойн түймэртэй тэмцэх сургалтанд хамруулсан баримт мэдээлэл
 17. Хөрс, гадаргын усыг бохирдуулахгүй байх зааварчилгаа
 18. Бөөрөнхий модны таблиц, модон материалын стандартууд
 19. Мод бэлтгэлийн технологийн карт
 20. ААН байгууллагын ажилд орон нутгаас өгсөн үнэлэлт/ хурлын тэмдэглэлийн хэсэг/
 21. Өөрийн хөрөнгөөр хийсэн ойжуулалтын ажлын актууд /сүүлийн жилийн актын хулбар/

Батлагдсан ойн менежментийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлт /төлөвлөгөөний биелэлтийн хуулбар 1хувь /