Магадлан итгэмжлэлийн тухай богино хэмжээний бичлэг

Магадлан итгэмжлэлийн тухай богино хэмжээний бичлэг

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөл ТББ, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны дэмжлэгтэйгээр Танайд Мод Таръя нэвтрүүлэгийн хамт олонтой хамтран Магадлан итгэмжлэлийн тухай нэвтрүүлэг бэлтгэв.