Мөрөн хотод зохион байгуулагдах Магадлан итгэмжлэлийн сургалтын илтгэлүүд

Мөрөн хотод зохион байгуулагдах Магадлан итгэмжлэлийн сургалтын илтгэлүүд

Л.ДОРЖЦЭДЭН

ОЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ШААРДЛАГА, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЯВЦ, МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ОЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ҮЗҮҮЛЭХ УРАМШУУЛЛЫН ТУХАЙhttps://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/PPT%20DORJTSEDEN.pptx

Д.Мөнхзориг

“Ойд үйлдвэрлэлийн ашиглалт” ба “Ойн арчилгаа цэвэрлэгээний үйл ажиллагаа” эрхэлдэг ААН, байгууллагын үйл ажиллагаанд магадлан итгэмжлэл хийх шалгуур үзүүлэлтүүдийг дүгнэх аргачлал

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D2%AF%D0%B9%20M%D3%A9%D0%BD%D1%85%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%20%D0%BF%D0%BF%D1%82.pptx

Д.Мөнхзориг

Oйн магадлан итгэмжлэлийн тухай

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/MSFM_PPT.pptx