“Төв, Булган аймгуудын ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн, ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах”

“Төв, Булган аймгуудын ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн, ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах”

1.Oйн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн дэд хөтөлбөр” боловсруулах ажлын даалгавар, төлөвлөгөөний танилцуулга

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/Intro_T%D3%A9%D0%B2.pptx

2.Орон зайн шинжилгээ.

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/Spatial%20analyze_%D1%82%D3%A9%D0%B2%20%D0%BF%D0%BF%D1%82.pptx

3.Арга зүй

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D2%AF%D0%B9_T%D3%A9%D0%B2%20(1).pptx

4.Ойн хомсдол доройтлын хүчин зүйлс

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/%D0%A2%D3%A8%D0%92%20%D1%85%D2%AF%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D1%81%2C%20%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D0%BD%20final-5-30.ppt

5. REDD+ Хөтөлбөрийн танилцуулга

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/%D0%AD%D0%BD%D1%85%D1%8D%D1%8D.pptx