"НОГООН БАЙГУУЛАМЖ" ЭКО ТЭМДЭГ ОЛГОНО.

Засгийн газрын ээлжит хуралдаан /2017.09.27/ Goverment has approved a regulation on ''Green companies'' and Eco certificate and criteria for that shall be approved by the Minister of the MET.

"НОГООН БАЙГУУЛЛАГА", "ЭКО ТЭМДЭГ" гэрчилгээ олгоно.

байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэд арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагыг урамшуулах журмыг  засгийн газрын тогтоолоор баталлаа. Шалгуур үзүүлэлтиййг хангасан аж ахуй нэгж, байгууллагад "НОГООН БАЙГУУЛЛАГА" гэрчилгээ байгаль орчинд сөрөг нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн түүхий эд материал ашиглаж, үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд "Эко тэмдэг" олгох ба тэмдэг олгох шалгуур үзүүлэлтийг техникийн зөвлөл боловсруулж байгаль орчны асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батална. Гэрчилгээ авсэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгуулалагад үзүүлэх дэмжлэгийг тодорхой болгож, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах, гадаад дотоод хөрөнгө оруулалт хөнгөлөлттэй зээл тусламж үзүүлэх хуульд заасны дагуу орон нутгийн болон өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авхад давуу эрхтэйгээр оролцох, байгаль орчны олон улсын шагналд нэр дэвшүүлэх, олон улсын төстэй дэвшилтэд технологи бүхий байгууллагатай хамтарч ажиллахад жуулчлах, байгальд ээлтэй технологи, үйлдвэрлэлийн стандарт боловсруулах, олон улсын стандартыг үндэсний стандартад болгоход мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх зэргээр тусгажээ.

Эх сурвалж:  https://www.news.mn