Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөлийн лого оюуны өмчөөр баталгаажлаа.

Монголын ойн тогтвортой менежментийн зөвлөлийн лого оюуны өмчөөр баталгаажлаа.

Монгол Улсын Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 1 сарын 29 ний өдрийн А161 тоот тушаалаар барааны тэмдгийг эзэмших онцгой эрхийг зөвшөөрч гэрчилгээ олгов.