card

Мод бэлтгэл, зүсмэлийн ойн мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны нөхцөл байдалд үнэлэлт хийсний үндсэн дээр магадлан итгэмжлэлийн стандартын саналыг боловсруулж мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааны Магадлан итгэмжлэл нь ойн мэргэжлийн байгууллагуудын бизнес үйл ажиллагаа, техник технологийн түвшинд үнэлгээ дүгнэлт өгөхөөс гадна компаниудын экологи нийгэм эдийн засаг, нийгмийн талын асуудлыг харгалзан үзэх юм.

Мөн зах зээлд нийлүүлж буй бүтээгдэхүүний чанарын шаардлагууд болон бусад бусад хууль журмын биелэлтүүдэд дүгнэлт өгнө. Үүн дээр нэмээд ойн мэргэжлийн байгууллага нь дэвшилтэт практик үйл ажиллагаагаа тогтворжуулахын тулд сайн дураар магадлан итгэмжлэлийн арга хэмжээнд хамрагдаж болох бөгөөд магадлан итгэмжлэлийн стандартын биелэлтийг дээрхийн мөн адил тодорхой холбогдох шалгуур үзүүлэлтээр баталгаажуулна.