Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах гарын авлагыг боловсрууллаа.

Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэгийн хэрэгжүүлж буй “Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулснаар зэрлэг амьтны хууль бус худалдааг бууруулах нь” төслийн хүрээнд иргэдийн байгаль хамгаалал, байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах талаарх ойлголт мэдлэгийг сайжруулах, байгаль орчныг хамгаалах, зохистой ашиглах чиглэлээр Төрийн байгууллагын тогтолцоо болон хууль эрх зүйн тогтолцоон дахь ИРГЭН-ний эрх, үүрэг, давуу талын ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор энэхүү гарын авлагыг боловсрууллаа.

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/213/files/nom-end.pdf